เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/15195
วันที่: 28 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา12
ข้อหารือ: ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ตามแผนฟื้นฟูระบบ
สถาบันการเงินให้โอนกิจการส่วนใหญ่ของธนาคาร ก ไปรวมกับธนาคาร ข ขอทราบว่า กรณีดังกล่าวจะ
มีผลต่อหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ก ซึ่งค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้างที่อำเภอได้รับเช็คผ่อนชำระ
ของผู้ค้างฯ ซึ่งเป็นเช็คธนาคาร ก หารือว่า อำเภอจะต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีหนังสือสัญญาค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ก ที่ค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้างนั้น
เนื่องจาก ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง เรื่องการให้ความเห็นชอบโครงการโอนกิจการของ
ธนาคาร ก นั้น ได้กำหนดให้ภาระผูกพันในภายหน้าที่ธนาคาร ก เป็นผู้จัดทำขึ้นไว้แล้ว ซึ่งรวมถึงหนังสือ
ค้ำประกันด้วยให้คงไว้ที่ธนาคารฯ เมื่อครบกำหนดให้ธนาคาร ก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ธนาคาร ก
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้จ่ายชำระจากสภาพคล่องที่ได้รับจากธนาคาร ข ดังนั้น หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจึงยังคงมี
ภาระผูกพันอยู่ต่อไป และใช้ค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้างได้ ต่อไป
2. กรณีการใช้เช็คผ่อนชำระหนี้ภาษีอากรค้าง ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าของธนาคาร ก
นั้น เนื่องจากตามประกาศของธนาคาร ก ได้ประกาศว่า เช็คของธนาคาร ก ซึ่งลงวันที่หลัง 30
ตุลาคม 2541 ธนาคาร ก ไม่สามารถใช้เงินหรือให้เบิกเงินได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงขอให้แจ้งให้ผู้ค้างฯ
เปลี่ยนเช็คลงวันที่ล่วงหน้าที่ลงวันที่หลัง 30 ตุลาคม 2541 ให้เป็นเช็คของธนาคารอื่นที่ดำเนินการได้อยู่
ตามปกติต่อไป
เลขตู้: 61/27209

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020