เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1915
วันที่: 30 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทมีบ้านให้พนักงานเช่าอยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา77/1, มาตรา85
ข้อหารือ: บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีสาขาที่ 1 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ได้
ยื่นแบบรวมกัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทฯ มีบ้านให้พนักงานเช่าที่จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งหมด 5 ห้อง 5
บ้านเลขที่ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จากผู้เช่า และจะต้องออกใบกำกับภาษีขาย จึง
ขอทราบว่ากรณีรายได้จากค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ เกิดที่บ้านเช่า จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ จะต้อง
จดทะเบียนสาขาเพิ่มขึ้นกี่สาขา และยื่นแบบอย่างไร
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัทฯ มีบ้านให้พนักงานเช่าจำนวน 5 ห้อง 5 บ้านเลขที่ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าน้ำ ค่า
ไฟ ค่าโทรศัพท์ จากผู้เช่า หากบริษัทฯ มิได้มีการจัดสถานที่และบุคคลใดกระทำการขายหรือให้บริการ
ในห้องดังกล่าวเป็นประจำ ห้องเช่าแต่ละห้องจึงไม่เข้าลักษณะเป็น "สถานประกอบการ" ตาม
มาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85 แห่ง
ประมวลรัษฎากร สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 ให้บริษัทฯ นำรายรับดังกล่าวมายื่นรวม
กันที่สำนักงานใหญ่
เลขตู้: 61/27220

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020