เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.00408
วันที่: 18 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบลดหนี้เนื่องจากการคืนเงินค่าซื้อแบบและเอกสารประกวดราคา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/10, มาตรา 86/10
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ออกประกาศประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมางานปรับปรุง Ground
Improvement for Airside Pavements โดยได้ขายแบบและเอกสารประกวดราคาชุดละ
500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 32,710.28 บาท) ให้กับผู้สนใจ และได้มีการเปิดซอง
ประกวดราคา โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ทำสัญญาจ้างเหมากับบริษัทฯ แล้ว ต่อมามีผู้ที่ซื้อแบบและ
เอกสารประกวดราคาบางรายได้ร้องทุกข์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าบริษัทฯ ดำเนินการ
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุง Ground Improvement for Airside Pavements โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และในที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ร่วมกันดำเนินการให้บริษัทฯ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดังกล่าว และคืนเงิน
ค่าซื้อแบบ และเอกสารประกวดราคาให้แก่ผู้ร้องทุกข์ในเรื่องนี้ทุกราย บริษัทฯ จึงขอทราบว่าเมื่อบริษัทฯ
จะต้องคืนเงินค่าซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาให้กับผู้ร้องทุกข์ดังกล่าวรายละ 500,000 บาท ใน
ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 32,710.28 บาท บริษัทฯ จะต้องออกใบลดหนี้ให้กับผู้ร้องทุกข์ ตาม
มาตรา 82/10 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ได้ขายแบบและเอกสารประกวดราคาโดยได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขาย
ดังกล่าวต่อมาบริษัทฯ ได้ยกเลิกการประกวดราคาและคืนเงินค่าซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาตาม
มติคณะรัฐมนตรีบริษัทฯ จึงต้องออกใบลดหนี้ที่มีรายการตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับ
ผู้ซื้อแบบฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกันตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27421

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020