เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.00472
วันที่: 19 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีข้อความในใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4
ข้อหารือ: บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใบกำกับภาษีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 ปรากฏว่า
ลูกค้าของบริษัทฯ บางรายไม่ยอมรับใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะ
ขาดช่องแสดงรายการราคาสินค้ารวมสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากฎหมายกำหนดเพียงว่าจะต้องแสดง
รายการมูลค่าของสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บให้เห็นชัดเจน จึง
ขอทราบว่า ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ออกในรูปแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
แนววินิจฉัย: ใบกำกับภาษีดังกล่าวแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แยกออกมาจากมูลค่าของสินค้าที่ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการมูลค่าของสินค้าสุทธิ (มูลค่าของสินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกจากมูลค่าของสินค้าโดยชัดแจ้ง ดังนั้น
การออกใบกำกับภาษีดังกล่าว จึงไม่ถูกต้องตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27430

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020