เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/00581
วันที่: 21 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: นาง ก. ซื้อที่ดิน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2512 ต่อมานาง ก. ถึงแก่ความตาย
ผู้จัดการมรดกได้ขายที่ดินแปลงนี้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 โดยมีการเปลี่ยนชื่อจากนาง ก. เป็น นาย
ข. และ นาง ค.ผู้จัดการมรดกของนาง ก. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537 และโอนขายให้กับบุคคลอื่น
ขอหารือว่า
1. ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลซึ่งเป็นทายาทโดยชอบธรรม ได้รับมอบหมายจากทายาท
ทั้งหมดให้ขายอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของมรดกซึ่งได้มาเกิน 5 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
2. กรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ผู้จัดการมรดกได้โอนอสังหาริมทรัพย์ของเจ้ามรดกให้
ทายาทโดยโอนเป็นชื่อผู้จัดการมรดกก่อนแล้ว ผู้จัดการมรดกจะโอนให้ทายาทต่อไป และทายาทนำไปขาย
ตามสภาพเดิมจะถืออายุการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เจ้าของมรดกซื้อมาหรือไม่ และต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
3. กรณีที่ทายาทผู้รับโอนมรดก นำอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก มาแบ่งขายเฉพาะ
ส่วน (ไม่ขายทั้งแปลง) จะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีผู้จัดการมรดกขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทตามที่ได้รับมอบหมาย
จากทายาท เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 3 (6) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
2. การนับระยะเวลาการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียน
การได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วจดทะเบียนโอนให้ผู้จัดการมรดก แล้ว
ผู้จัดการมรดกโอนให้ทายาท และทายาทนำไปขาย การนับระยะเวลาการได้มาของทายาทจึงเริ่มนับแต่
วันที่ทายาทจดทะเบียนรับโอนจากผู้จัดการมรดกจนถึงวันที่จดทะเบียนขาย
กรณีทายาทจดทะเบียนรับโอนอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดการมรดกแล้วขายอสังหาริมทรัพย์นั้น
ไปตามสภาพเดิมที่รับโอนมา เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 3 (6) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
3. กรณีทายาทนำอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกมาแบ่งขายเฉพาะส่วน หากเป็นการ
แบ่งขายในลักษณะคล้ายคลึงกับการจัดสรรที่ดิน เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีแบ่งขายเฉพาะส่วน ซึ่งมิได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหรือทำสาธารณูปโภคใด ๆ อันมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการจัดสรร ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 3 (6) (ข) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
เลขตู้: 62/27447

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020