เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.00659
วันที่: 25 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานและการเก็บรักษาเอกสารแยกจากกันเป็นรายโครงการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 87, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2534 ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเต็มรูป ประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยเป็นบริษัทผู้ดำเนินงาน (Operator) ใน
หลายโครงการ
ในแต่ละโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีรายการซื้อและรายการขายเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่
เท่านั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ร่วมประกอบกิจการ (Non-operators) รวมทั้งสัดส่วนการเข้าร่วม
ประกอบกิจการที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ และโดยที่ข้อมูลการประกอบกิจการในแต่ละโครงการ ถือ
เป็นเรื่องที่ปกปิดในระหว่างบริษัทที่เข้าร่วมประกอบกิจการ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่จึงมีความประสงค์ที่จะ
จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งจัดเก็บเอกสารประกอบการลงรายงานดังกล่าวแยกต่างหากจากกัน
เป็นรายโครงการ และจึงขอทราบว่าบริษัทฯ จะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ประกอบกิจการปิโตรเลียมในหลายโครงการดังกล่าว เข้า
ลักษณะเป็นการประกอบกิจการขายสินค้า โดยแยกประเภทสินค้าเป็นคนละแผนกต่างหากจากกัน บริษัทฯ
สำนักงานใหญ่จึงมีสิทธิ์จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ รวมทั้ง
จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานแยกเป็นแต่ละโครงการได้ตามมาตรา 87 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และข้อ 1 วรรคสี่ แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่
22)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เลขตู้: 62/27451

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020