เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/00680
วันที่: 25 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างตัดเย็บกระเป๋าหนังเทียม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2), มาตรา 50(1)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายต้นคริสมาสต์เถาวัลย์ประดิษฐ์และกระเป๋า โดยได้
รับการส่งเสริมการลงทุน และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนองนโยบายของภาครัฐบาลใน
การกระจายการจ้างงานเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อตั้งศูนย์หัตถ
อุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ และได้ว่าจ้างชาวบ้านหรือเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งว่างเว้นจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและเป็นสมาชิกของศูนย์หัตถอุตสาหกรรมทำการตัดเย็บกระเป๋าหนังเทียม ในการ
ว่าจ้างดังกล่าว บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำการตัดเย็บ รวมทั้งการให้ยืมเครื่องจักรและ
อุปกรณ์การทำงานให้ทั้งหมด ชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้รับจ้างมีหน้าที่เพียงตัดเย็บชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
กระเป๋าให้เป็นไปตามแบบที่ทางบริษัทฯ ได้มีการออกแบบและมีชิ้นส่วนตัวอย่าง ตลอดจนการสาธิตให้ดู
แล้ว และจะมีชาวบ้านหรือเกษตรกรอีกส่วนมีหน้าที่ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกระเป๋าให้เป็นไปตาม
รูปทรงตามที่บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและสาธิต โดยชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้รับจ้างจะทำงานดังกล่าว ที่
อาคารศูนย์หัตถอุตสาหกรรมหรือจะนำไปทำที่บ้านก็ได้ ในการจ่ายค่าตอบแทนบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทน
ให้เกษตรกรผู้รับจ้างตามจำนวนงานที่ทำเสร็จ ทั้งนี้ ชาวบ้านที่มารับจ้างจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
บ้าง จึงไม่อาจทราบจำนวนคราวที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้รับจ้างแต่ละคนเป็นการ
แน่นอน
ขอทราบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้ตามสัญญาจ้างดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน
ประเภทใด บริษัทฯ ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างชาวบ้านหรือเกษตรกรให้ตัดเย็บกระเป๋าหนัง
เทียมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด ชาวบ้านหรือเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนตาม
จำนวนผลงานที่แต่ละคนทำเสร็จ และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าจ้างให้แต่ละคนโดยตรง กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะ
เป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินเนื่องจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27454

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020