เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/00783
วันที่: 27 มกราคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับซื้อฝากที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9 ทวิ, มาตรา 40(8)
ข้อหารือ: บุคคลธรรมดาได้รับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
1. กรณีผู้เสียภาษีไม่สามารถหาราคาตลาดได้ จะขอให้กรมสรรพากรสอบถามจากกรมที่ดิน
เพื่อจะได้นำมาเป็นเงินได้พึงประเมินจะได้หรือไม่
2. กรณีที่ดินไม่มีการซื้อขาย ราคาตลาดหมายถึงอะไร
แนววินิจฉัย: การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยเด็ดขาดจากการขายฝากเข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินได้พึงประเมินให้ถือตามราคา
หรือค่าอันพึงมีของอสังหาริม ทรัพย์ ในวันที่อสังหาริมทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาด ตามมาตรา 9 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร กรณีไม่อาจหาราคาหรือค่าอันพึงมีของอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ถือราคาประเมิน
ทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่
ใช้อยู่ในวันที่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
เลขตู้: 62/27463

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020