เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03195
วันที่: 7 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 17, มาตรา 50, มาตรา 52
ข้อหารือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ได้จ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรของห้างฯ แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นเงินได้ตาม
มาตรา 40 (4) (ข) โดยจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งห้างฯ ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ณ
สำนักงานเขตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จ่ายตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.3 สำหรับเดือนธันวาคม 2541 เป็นแบบนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องนั้น ต้องนำส่งด้วยแบบ
แสดงรายการ ภ.ง.ด.2 ในการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว
ห้างฯ จึงขออนุโลมให้ถือว่า ห้างฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่ายไว้ถูกต้องแล้ว
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง ห้างฯ เพียงแต่ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผิด
แบบแสดงรายการแต่มิได้ผิดหน่วยภาษี หรือผิดประเภทภาษี จึงอนุโลมให้ถือว่า ห้างฯ ได้นำส่ง
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบแสดงรายการถูกต้องแล้ว
เลขตู้: 62/27740

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020