เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03319
วันที่: 12 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากพิธีสมรส
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42
ข้อหารือ: นาย ก ได้โอนเงินไปจากประเทศไทยจำนวนหนึ่งซึ่งได้มาจากพิธีสมรส นาย ก เห็นว่า
ตามกฎหมายไทยเงินได้จำนวนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 (10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่กรมสรรพากร ประเทศสหรัฐอเมริกา (I.R.S.) จะเรียกเก็บภาษีโดยแจ้งว่า
เงินจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการเสียภาษีที่ประเทศไทย นาย ก จึงขอให้ทางกรมสรรพากรออก
หนังสือยืนยันถึงเงินได้จำนวนดังกล่าวว่าได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายไทย เพื่อนำไปยื่นต่อ I.R.S.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
แนววินิจฉัย: หากเงินได้ดังกล่าว เป็นเงินได้ที่ได้รับมาจากพิธีสมรสของนาย ก จึงถือเป็นเงินได้จาก
การให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไป
รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (10) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27751

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020