เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03365
วันที่: 16 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของแพทย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40
ข้อหารือ: มูลนิธิ ก ประกอบกิจการสถานพยาบาลรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด สำหรับแพทย์ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะไม่มีเงินเดือน
ประจำ ในการมารักษาพยาบาลแพทย์จะมาช่วยเหลือตรวจผู้ป่วยอย่างเป็นอิสระ จะมาหรือไม่มาก็ได้
มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสมนาคุณให้แพทย์เป็นเงินจำนวนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ได้คิดเป็น
รายหัวตามจำนวนผู้ป่วยตัวอย่างเช่น
เงินค่าสมนาคุณต่อแพทย์ 1 คน ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
แพทย์แผนปัจจุบัน 340 260
แพทย์แผนโบราณ 250 250
จึงขอทราบว่า เงินได้ที่แพทย์ได้รับเป็นเงินได้ประเภทใด
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง มูลนิธิฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ที่มาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว เป็น
เงินจำนวนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนไข้ที่มารักษา และแพทย์จะ
มาช่วยเหลือตรวจรักษาคนไข้อย่างเป็นอิสระ จะมาหรือไม่ก็ได้ เข้าลักษณะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ใด ๆ ที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40 (2)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27751

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020