เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03364
วันที่: 16 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีรับฟอกหรือพิมพ์ผ้าตามแบบและรหัสของผู้ผลิต
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.4/2528 ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลีกและส่งผ้าพิมพ์และผ้าฟอกขาวทุกชนิด ต่อมา
บริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายให้ลูกค้าซื้อผ้ามาให้บริษัทฯ ฟอกหรือพิมพ์ตามแบบและรหัสผ้าของบริษัทฯ กรณี
ดังกล่าวจะถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหรือไม่ และบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
อย่างใด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าฟอก ผ้าพิมพ์ และได้จำหน่ายสินค้าที่
ผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นปกติธุระ กรณีถือเป็นการขายสินค้า บริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้ผลิต ดังนั้น ผู้จ่ายเงินค่าซื้อ
สินค้าไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
2. กรณีบริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายให้ลูกค้านำผ้ามาให้บริษัทฯ ฟอกหรือพิมพ์ตามแบบและรหัสที่
บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้ว เป็นกรณีลูกค้านำผ้ามาจ้างให้บริษัทฯ ฟอกหรือพิมพ์โดยมุ่งในผลสำเร็จของงาน จึง
เข้าลักษณะเป็นการจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเข้าลักษณะ
เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินที่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0
ตามข้อ 8 (2) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 62/27753

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020