เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/511
วันที่: 9 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: นาย ก ได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน มาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้
ย้ายเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2538 เป็นต้นมา และต่อมาได้ขายบ้านพร้อมที่ดินเมื่อวันที่ 10
กันยายน 2540 โดยมีข้อตกลงให้นาย ก รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายในสี่สิบห้าวัน จึงขอทราบว่าการ
ขาย อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีนาย ก ได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินโดยโอนย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร และได้อาศัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อ
ขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวไป ไม่ถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา
3 (6) (ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร แต่การขายสิ่งปลูกสร้างซึ่งตามข้อตกลง
ให้รื้อถอนออกไปภายในสี่สิบห้าวันนั้น ถือเป็นการขายสังหาริมทรัพย์ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่อย่างใด
เลขตู้: 62/27757

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020