เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/พ.519
วันที่: 12 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการไม่ระบุข้อความอันเป็นสาระสำคัญในใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 90
ข้อหารือ: บริษัทฯ ออกบิลเงินสด/ใบกำกับภาษี โดยระบุชื่อผู้ซื้อว่า "สด" และไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้ซื้อ
ลงในใบกำกับภาษีนั้น ๆ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีดังกล่าวบริษัทฯ มีความผิดหรือไม่ อย่างไร หาก
เป็นความผิดครั้งแรกที่ถูกตรวจสอบพบ จะมีความผิดอย่างไร หาข้อลดหย่อนและแก้ไขอย่างไรได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีโดยระบุชื่อผู้ซื้อว่า "สด" โดยไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้ซื้อ เป็นการ
ออกใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีความผิดดังนี้
(1) คดีอาญา บริษัทฯ มีความผิดตามมาตรา 90 (12) แห่งประมวลรัษฎากร ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากเป็นการพบความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษเปรียบเทียบปรับ
เป็นรายกระทง กระทงละ 100 บาท
(2) คดีแพ่ง บริษัทฯ ไม่มีความผิด
การแก้ไขใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ออกไปแล้วดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแก้ไขได้
เลขตู้: 62/27758

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020