เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03591
วันที่: 21 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24)ฯ
ข้อหารือ: การเปลี่ยนเจ้าหนี้จากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งจะยังคงใช้สิทธิหักค่าลดหย่อน
การผ่อนชำระหนี้บ้าน 10,000 บาทได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ระหว่างผู้ให้กู้ เฉพาะที่กระทำเป็นครั้งแรก
ให้ยังคงหักค่าลดหย่อนได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 1 (9) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2530
การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ หมายถึง กรณีที่เจ้าหนี้เดิมโอนสิทธิเรียกร้องใน
หนี้ดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ใหม่ ตามมาตรา 349 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การกู้ยืมเงินจากธนาคารหนึ่งเพื่อไถ่ถอนหนี้จากอีกธนาคารหนึ่ง มิใช่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อ
ซื้อหรือสร้างอาคาร ตามมาตรา 47 (1) (ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายแก่ธนาคาร
จึงไม่มีสิทธินำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและกรณีดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็น
การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
เลขตู้: 62/27762

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020