เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03593
วันที่: 21 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับเงินรางวัลในการชิงโชค
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, มาตรา 39
ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด ได้จัดรายการ "โชคทองลุ้นทอง" สำหรับลูกค้าทั่วประเทศ ที่ซื้อรถปิกอัพ
ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2541 และจากการตรวจหมายเลขเครื่องยนต์ของรถปิกอัพ ที่ส่งมอบ
ให้หน่วยงานของรัฐ ตามสัญญาซื้อขายลงวันที่ 30 กันยายน 2541 กับรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่ง
รัฐบาลประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2541 ในรายการ "โชคทองลุ้นทอง" นั้น หน่วยงานของรัฐได้รับ "
สร้อยคอทองคำ" มูลค่า 6,000 บาท รวมจำนวน 3 รางวัล คิดเป็นมูลค่า 18,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเตรียมหลักฐานและเงินสดจำนวน 900 บาท สำหรับชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 5 ตามกฎหมาย เพื่อติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2542 ในวงเงิน 900 บาท เพื่อชำระเป็นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5
ตามกฎหมาย ในการติดต่อขอรับรางวัลจากบริษัท ก จำกัดจึงขอทราบว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องชำระ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกรณีดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ประการใด
แนววินิจฉัย: หน่วยงานของรัฐเป็นส่วนราชการ และมีฐานะเป็นกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เข้า
ลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่หน่วยงานของรัฐ จึงไม่มี
หน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 62/27764

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020