เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03661
วันที่: 22 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับโอนลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: เอ และ บี ได้เข้าร่วมและชนะการประมูลกลุ่มหนี้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ ปรส. ได้จัดขึ้นใน
เดือนกรกฎาคม 2541 โดยได้จัดตั้งบริษัท ก จำกัด ขึ้นมาในประเทศไทย เพื่อรับโอนและดูแลสินทรัพย์ที่
ประมูลมาได้โดยเฉพาะ บริษัทฯ ขอสอบถามและขอนำเสนอวิธีการรับรู้รายได้ที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อกรมสรรพากรและบริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ ขอเสนอวิธีการรับรู้รายได้ออกเป็น 2 กรณี คือ
(1) วิธี "Cost recovery" ซึ่งเป็นการตั้งพักส่วนต่างระหว่างราคามูลหนี้กับราคา
ซื้อหนี้สุทธิไว้โดยจะรับรู้ส่วนต่างเป็นรายได้เพื่อนำไปคำนวณกำไรสุทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เมื่อผู้รับโอนสามารถเรียกเก็บหนี้ได้เกินกว่าราคาซื้อสุทธิ
(2) วิธี "Level yield" เป็นการคำนวณโดยหาอัตราผลตอบแทนที่ทำให้กระแส
เงินสดที่จะได้รับทั้งหมดในอนาคตคิดลดมาในเวลาปัจจุบันเท่ากับราคาซื้อสุทธิ (เงินทุน) อัตราผล
ตอบแทนที่คำนวณได้ถือเป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงสำหรับกลุ่มหนี้ที่รับซื้อมาในราคาที่มีส่วนต่างจากราคา
มูลหนี้สูง และจะนำมาใช้ในการคำนวณหารายได้ แทนอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งไม่สามารถ
สะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้รับโอนจะได้รับในอนาคตจากสัญญาเช่าซื้อที่รับโอนมา
2. บริษัทฯ ขอรับรู้รายได้เป็นรายกลุ่มหนี้แทนการรับรู้รายได้เป็นรายสัญญา ตามวิธีการที่
กรมสรรพากร ให้ถือปฏิบัติ เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อที่บริษัทฯ ประมูลได้มีถึง 225,000 สัญญา
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. พิจารณาแล้วเห็นว่า วิธีการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ทั้ง 2 วิธีดังกล่าว
ไม่มีสิทธิปฏิบัติได้ เนื่องจากวิธี "Cost recovery" จะรับรู้รายได้ต่อเมื่อผู้รับโอนสามารถเรียกเก็บหนี้
ได้เกินกว่าราคาซื้อสุทธิ และวิธีการ "Level yield" เป็นการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจึงไม่แน่นอนไม่เป็นไปตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 2. เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อมีจำนวนมาก ดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถพิสูจน์ได้
ว่าการคำนวณเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่ม รายได้สุทธิที่จะต้องรับรู้เพื่อการเสียภาษีจะเท่ากันก็อนุมัติให้
บริษัทฯดำเนินการรับรู้รายได้เป็นรายกลุ่มหนี้ได้แต่ต้องจัดทำรายละเอียดของลูกหนี้แต่ละรายเพื่อ
ประกอบการบันทึกบัญชีด้วย ทั้งนี้ ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการ
รับซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ลงวันที่ 24 กันยายน 2541
เลขตู้: 62/27765

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020