เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03727
วันที่: 26 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบแสดงรายการผิดประเภท
ข้อกฎหมาย: มาตรา 17, มาตรา 40(3), มาตรา 70
ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ส่งเงินค่าลิขสิทธิ์ไปให้บริษัท เอ ประเทศออสเตรเลีย
จำนวน 25,481.25 บาท โดยได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15 เป็นเงิน 3,822.19 บาท
และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้กรมสรรพากรเมื่อกันยายน 2541 โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.2 แทนแบบ
ภ.ง.ด.54 ซึ่งเป็นการยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิดประเภท จึงขออนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ได้ยื่น
แบบแสดงรายการนำส่งภาษีไว้ถูกต้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดแล้ว
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่นิติบุคคลที่อยู่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมิได้เข้ามา
ประกอบกิจการในไทย ถือว่าเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ให้หักภาษีณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยนำส่งพร้อมชำระภาษีอากรด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.54 การที่บริษัทฯ ได้
นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยใช้แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.2 แทนแบบ ภ.ง.ด.54
ซึ่งเป็นการยื่นแบบแสดงรายการไม่เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด แต่การยื่นแบบแสดงรายการผิดแบบดังกล่าว
มิได้ทำให้จำนวนเงินภาษีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงอนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการและ
นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องแล้ว
เลขตู้: 62/27770

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020