เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3728
วันที่: 26 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 17, มาตรา 40, มาตรา 50, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58)ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด ได้จ่ายค่าแรงเป็นรายวันเดือนมกราคม 2541 ให้แก่ลูกจ้างของบริษัทฯ
พนักงานบัญชีคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 ซึ่งที่ถูกจะต้องนำส่งด้วยแบบ
ภ.ง.ด.1 บริษัทฯ ขออนุโลมให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
แนววินิจฉัย: การจ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นรายวันแก่ลูกจ้างของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นการจ่าย
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ตาม
มาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.1 ตามข้อ 1 (1) ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 การที่บริษัทฯ หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 เป็นกรณีบริษัทฯยื่นแบบแสดงรายการไม่เป็นไปตาม
แบบที่อธิบดีกำหนด แต่อนุโลมให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
เลขตู้: 62/27771

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020