เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03733
วันที่: 26 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 ในภาคเอกชน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี, มาตรา 65 ทวิ, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
ข้อหารือ: การขอให้กรมสรรพากรพิจารณาออกมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชน โดยการ
อนุมัติให้นำค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิของกิจการ
แนววินิจฉัย: 1. กรณีรายจ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 (Y2K) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) กรณีการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 (Y2K) โดยการซื้อหรือพัฒนาระบบหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้แทนระบบเก่าหรือคอมพิวเตอร์เดิม หรือการเปลี่ยนแทนระบบหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เนื่องจากระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดิมไม่สามารถทำการซ่อม
บำรุง ทำให้กลับสภาพเดิม ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแทนเพื่อยกระดับแต่เพียงบางส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาปี
ค.ศ. 2000 ได้ กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนประเภทเดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี
(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่มีสิทธินำไปหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20
เป็นเวลา 5 ปี นับแต่ระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ตามมาตรา 65
ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอ และ
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
(2) กรณีการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 (Y2K) โดยการแก้ไขปรับปรุงระบบหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กิจการใช้อยู่ให้ปฏิบัติงานได้ดังเดิมเมื่อถึงปี ค.ศ. 2000 โดยการซ่อมบำรุง
การทำให้กลับสู่สภาพเดิม การดัดแปลง และการเปลี่ยนแทนเพื่อยกระดับระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยไม่มีการเพิ่มกำลังความสามารถหรือประสิทธิภาพอย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ที่จะเกิดขึ้นกับระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากไม่มี
การแก้ไขปรับปรุงแล้วระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจปฏิบัติงานผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้กิจการอาจได้รับความเสียหายหรือไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ รายจ่าย
ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันเป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม และเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือ
เพื่อกิจการโดยเฉพาะ จึงนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ทั้งจำนวนใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(5) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
แต่อย่างใด
2. เนื่องจากรายจ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายไปเพื่อแก้ไขปัญหา ปี ค.ศ.
2000 (Y2K) เป็นรายจ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธินำมาคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้
ตามกรณี 1 (1) หรือ 1 (2) ข้างต้นแล้ว กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการทางภาษี
มารองรับเกี่ยวกับรายจ่ายดังกล่าวแต่อย่างใด
เลขตู้: 62/27776

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020