เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03735
วันที่: 26 เมษายน 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/10, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
ข้อหารือ: บริษัท ก ได้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของศาล เมื่อเดือนสิงหาคม 2541 ที่ดินดังกล่าว
มีชื่อบริษัท ข จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยในคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากศาล ในเดือน
ตุลาคม 2541 ให้ไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยหนังสือดังกล่าวระบุเพียงว่า บริษัทฯ ต้อง
รับผิดชอบเสียภาษีเงินได้ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถไปรับโอนที่ดินในขณะนั้นได้ เนื่องจากจะต้องรอเอกสาร
จากศาล และจากกรมบังคับคดี จนเวลาล่วงเลยมาหลังเดือน มกราคม 2542 บริษัทฯ ได้ไปรับ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้งให้บริษัทฯ เสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะในวันที่จดทะเบียนรับโอนที่ดิน โดยแจ้งเป็นคำสั่งของกรมสรรพากรที่ให้กรมที่ดินจัดเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากร
แนววินิจฉัย: ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีชื่อบริษัท ข จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และเป็นที่ดินที่บริษัท ข
จำกัด มีไว้ในการประกอบกิจการ การขายที่ดินดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
พร้อมกับชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น โดยให้กรมที่ดินเรียกเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากร และห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้ ยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่า
จะได้รับเงินภาษีที่ต้องชำระให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541
เลขตู้: 62/27778

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020