เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.06344
วันที่: 1 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านซอฟท์แวร์ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40, มาตรา 77/2, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15)ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทำสัญญาให้บริการกับบริษัทที่
ประกอบกิจการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำงานด้านซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
และดูแลซอฟท์แวร์ให้กับบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยมิได้ดำเนินการใด ๆ ใน
ประเทศไทย ขอทราบว่าการให้บริการดังกล่าวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ถูกต้อง
หรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามข้อเท็จจริงเป็นการให้บริการนอกราชอาณาจักรทั้งสิ้น จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 0 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ.2534
อย่างไรก็ตาม หากการให้บริการดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น ตามมาตรา 40 (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จะต้องนำค่าตอบแทนดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
เลขตู้: 62/27968

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020