เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.06452
วันที่: 5 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(จ), มาตรา 81(2)(ก)
ข้อหารือ: บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเข้าโปรทาว เอฟ (PROTAO F) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมโปรตีนจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โปรทาว เอฟ เป็นถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการ
สกัดเอาสารที่ไม่มีประโยชน์ออก เช่น น้ำมัน น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ ซึ่งสารเหล่านี้ลูกสัตว์ไม่สามารถย่อย
ได้ โปรทาว เอฟ มีส่วนประกอบของโปรตีนเข้มข้นร้อยละ 63 ซึ่งลูกสัตว์สามารถย่อยและดูดซึมนำไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้เร็วขึ้น และช่วยทำให้อาการท้องเสียที่เกิดจากสารอาหารไม่
ย่อยลดน้อยลง ลดอัตราการสูญเสียของสัตว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกร
แนววินิจฉัย: การนำเข้า โปรทาว เอฟ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตามมาตรา 81 (1) (จ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/27972

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020