เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.06961
วันที่: 15 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนดของ
ผู้ว่าจ้าง และเมื่อทำเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งโปรแกรมดังกล่าวไปให้บริษัทลูกค้าในต่างประเทศทาง
ระบบ Internet หรือนำไปติดตั้งให้กับบริษัทลูกค้าในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะส่งมอบ Source
Code ของโปรแกรมไปด้วย และบริษัทฯ ไม่มีลิขสิทธิ์ในโปรแกรมที่เขียนขึ้นแต่อย่างใด
บริษัทฯ ขอทราบว่า การรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างใน
ต่างประเทศตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตาม
มาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดย
บริษัทฯ ต้องส่งมอบ Source Code ของโปรแกรม และโดยบริษัทฯ ไม่มีลิขสิทธิ์ในโปรแกรมดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท
ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการให้บริการรับจ้างทำของให้กับผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศ โดยบริษัทฯกระทำกิจการอันเป็นสาระสำคัญของการรับจ้างทำของในประเทศไทย และ
ได้ส่งผลของการให้บริการรับจ้างทำของไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ฉะนั้น หากการรับจ้างดังกล่าวมี
หลักฐานเป็นหนังสือ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1
(2) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15)ฯ
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534
เลขตู้: 62/28033

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020