เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1059
วันที่: 30 กรกฎาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 10
ข้อหารือ: ธนาคารแห่งประเทศไทยขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการและ
ที่อยู่ของการขายปลีกสินค้าทั่วไปที่ไม่เจาะจงประเภทสินค้า เพื่อใช้ในงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
แนววินิจฉัย: การแจ้งชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
นำไปใช้ในงานของธนาคารฯ การแจ้งข้อมูลดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นเรื่องกิจการของผู้เสียภาษีอากร
หรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับธนาคารฯ ได้ ไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 10
แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 62/28130

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020