เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/10786
วันที่: 19 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา27, มาตรา54
ข้อหารือ: นางสาว ก ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน ให้แก่นาย ข กับพวกรวม 9 คน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนให้แล้ว จากการตรวจสอบปรากฏว่า
เรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งไม่ครบถ้วน สรรพากรพื้นที่ ได้มีหนังสือเชิญพบและให้
นางสาว ก ไปชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงิน 2,527,138 บาท และเงินเพิ่ม
1,175,119.17 บาท (เงินเพิ่มคำนวณจากเดือนกุมภาพันธ์ 2535 ถึง 31 สิงหาคม 2537) ปรากฏว่า
นางสาว ก ได้มาพบเจ้าพนักงานฯ และยินยอมชำระภาษีดังกล่าว แต่ได้นำเงินภาษีจำนวน 2,527,138
บาท ไปชำระ ณ สำนักงานที่ดิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2537 พร้อมทั้งยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในวันเดียว
กัน แต่ไม่มีเงินเรียกเก็บ แต่ในส่วนของเงินเพิ่ม นางสาว ก แจ้งว่า เกิดจากการคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง
ของเจ้าพนักงานที่ดิน ตนจึงไม่ควรต้องรับผิดในส่วนของเงินเพิ่ม สรรพากรพื้นที่ จึงขอหารือว่า
(1) นางสาว ก ในฐานะผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ชำระภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย และนำส่งไม่ครบถ้วน จำนวน 2,527,138 บาท ณ สำนักงานที่ดิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2537
แล้ว นางสาว ก จึงพ้นความรับผิดตามมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร ในส่วนของภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย และนำส่งไม่ครบถ้วนดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่
(2) นาย ข กับพวกรวม 9 คน ต้องรับผิดในเงินเพิ่มภาษี จำนวน 1,175,119.17 บาท
(คำนวณจากเดือนกุมภาพันธ์ 2535 ถึง 31 สิงหาคม 2537) แต่เพียงฝ่ายเดียว ตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร เนื่องจากผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษี ถูกต้องหรือไม่
(3) เจ้าพนักงานควรดำเนินการเรียกเก็บเงินเพิ่มภาษีดังกล่าว โดยออกหมายเรียก
ผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 23 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี ถูกต้องหรือไม่
สรรพากรภาคเห็นว่า
1. การที่นางสาว ก ในฐานะผู้มีเงินได้ ได้ชำระเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งไม่
ครบถ้วนเป็นเงิน 2,527,138 บาท ณ สำนักงานที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2537 นางสาว ก
จึงหลุดพ้นความรับผิดเฉพาะในส่วนของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แต่ยังไม่หลุดพ้นความรับผิดในส่วนของ
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
2. นาย ก กับพวกรวม 9 คน ต้องรับผิดเฉพาะเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จำนวน 1,175,119.17 บาท หรือไม่ จะต้องดูว่าการชำระภาษีตามข้อ 1 ถือว่า
ถูกต้องหรือไม่ หากถือว่าถูกต้องผู้จ่ายเงินได้ก็คงรับผิดเฉพาะเงินเพิ่มตามจำนวนดังกล่าว แต่ถ้าหากการ
ชำระภาษีตามข้อ 1 ถือว่าไม่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินได้จะต้องรับผิดทั้งเงินภาษีที่ยังมิได้หักและนำส่ง พร้อมทั้ง
เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกรมสรรพากร ได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
(1) ให้เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้จ่ายเงินก่อน เนื่องจากผู้จ่ายเงินมี
หน้าที่ต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร
(2) หากเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บจากผู้จ่ายเงินไม่ได้ ให้เรียกเก็บจาก
ผู้มีเงินได้ ซึ่งหากผู้มีเงินได้ยินยอมชำระภาษีดังกล่าว ก็ให้รับชำระภาษีโดยแบบ ภ.ง.ด.3 หรือ
ภ.ง.ด.53 แล้วแต่กรณี แต่ถ้าผู้มีเงินได้ไม่ยินยอมชำระภาษีนั้นให้เจ้าพนักงานประเมินดำเนินการดังนี้
(ก) กรณีก่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ให้เจ้าพนักงานประเมินใช้
อำนาจประเมินภาษีตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
(ข) กรณีพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ให้เจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจ
ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 23 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี ออกหมายเรียกผู้มีเงินได้มาทำ
การตรวจสอบไต่สวนและทำการประเมินต่อไป
จึงหารือว่า ความเห็นของสรรพากรภาคถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อ 1 เมื่อนางสาว ก ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากการจดทะเบียนโอน
ขาย อสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 ไม่ครบถ้วน ได้ไปชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เพิ่มเติมส่วนที่ขาดไป แต่ไม่ชำระเงินเพิ่ม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2537 ณ สำนักงานที่ดิน โดยได้รับ
ใบเสร็จรับเงินในราชการ กรมที่ดิน นางสาว ก จึงหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดเฉพาะตัวภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย แต่ยังคงต้องรับผิดในส่วนของเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ตามความเห็นของ
สรรพากรภาค ถูกต้องแล้ว
2. กรณีตามข้อ 2. เมื่อนางสาว ก ได้ชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ครบถ้วนแล้ว นาย ข
กับพวกรวม 9 คน จึงไม่ต้องรับผิดสำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในส่วนที่ขาดนั้นอีก แต่ยังคงร่วมกัน
รับผิดในส่วนของเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร กับนางสาว ก ตามมาตรา 54 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/28421

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020