เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/10930
วันที่: 22 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายค่าบริการทางวิศวกรรมให้กับบริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา70
ข้อหารือ: บริษัทฯ ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้หารือเกี่ยวกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทฯ
จ้างบริษัทต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ซึ่งมีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
1. บริษัทฯ เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เกี่ยวกับงานฐานรากและผนังอุโมงค์ (Diaphragm Wall) ทุกชนิด
2. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สร้างฐานราก และผนังของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการ MRTA ซึ่งการก่อสร้างจะต้องสามารถป้องกันการซึมของน้ำ และกันการพังทลายอันเกิดจาก
แรงดันของดินในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นดินอ่อน
3. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท B ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส มิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย และเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการ
รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั่วไป เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแก่บริษัทฯ ตามสัญญา
Consultancy and Engineering Agreement โดยตามสัญญาดังกล่าว บริษัท B มีหน้าที่ต้อง
ให้บริการดังต่อไปนี้แก่บริษัทฯ
ก. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรรมวิธีการก่อสร้าง (Method Statement) การเลือก
และวิเคราะห์ระบบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะนำมาใช้ในโครงการ
ข. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมงานและการจัดสถานที่ก่อสร้าง (Preparation
and Organization of the site)
ค. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์และโรงงาน ตลอดจนช่วยตรวจสอบและ
เจรจาคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์จากทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศในทวีปยุโรป
ง. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมและการรักษาโรงเก็บอุปกรณ์สำรอง (Plant
Stock) รวมทั้งจำนวน และชนิดของอะไหล่ที่จำเป็นต้องสำรองไว้
ทั้งนี้ บริษัท B จะให้บริการดังกล่าวในต่างประเทศทั้งสิ้น และคำปรึกษาทั้งหมดจะตกเป็น
ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อหวงกันแต่อย่างใด
บริษัทฯ หารือว่า เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาดังกล่าว ออกไปให้บริษัท B บริษัทฯ
จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: เนื่องจากการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการ
ให้บริการด้านวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งไม่มีการให้ข้อมูลที่มีการหวงกันแต่อย่างใด ดังนั้น เงินได้จากการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมตามสัญญาดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นค่าแห่งสิทธิ หากแต่เป็น
กำไรจากธุรกิจ ฉะนั้น เมื่อบริษัท B ให้บริการดังกล่าวในต่างประเทศ โดยไม่ผ่าน
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัท B จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศไทยจากเงินได้ตามสัญญาดังกล่าว ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และมาตรา 3 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และเมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวออกไปให้
บริษัท B บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 62/28435

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020