เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/10965
วันที่: 27 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา3 สัตต, มาตรา68, มาตรา69
ข้อหารือ: กรมทะเบียนการค้าได้ออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ให้กับบริษัทฯ เป็น
สำนักงานภูมิภาคเพื่อติดต่อประสานงานและกำกับการดำเนินงานของสาขาในภูมิภาคนี้เนื่องจากสำนักงาน
ภูมิภาคแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นมาโดยมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไร จึง
ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสโดยการโอนเงินเข้ามาผ่านธนาคาร ก
สาขาประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 คิดเป็นเงินไทยจำนวน
ประมาณ 9,600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การวางแผนส่งเสริมการขาย
ฝึกอบรมพัฒนาบุคคล และอื่น ๆ สำหรับสำนักงาน A ในประเทศไทยและสำนักงาน A ในภูมิภาคนี้
บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. บริษัทฯ ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ แบบใด หรือไม่
2. บริษัทฯ ต้องนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนพร้อมแบบแสดงรายการ ด้วยหรือไม่ และ
3. บริษัทฯ ต้องมีรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วยหรือไม่ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานภูมิภาคใน
ประเทศไทยจากกระทรวงพาณิชย์และมีการกระทำกิจการในประเทศไทยให้บริการต่าง ๆ แก่
สำนักงานใหญ่เพื่อทำหน้าที่ติดต่อประสานงานและกำกับการดำเนินงานของสาขาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแทน
สำนักงานใหญ่ โดยมิได้ให้บริการแก่ผู้อื่นเลยและได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานใหญ่เฉพาะเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เงินได้ที่บริษัทฯ ได้รับดังกล่าวไม่ถือเป็นรายได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย แต่ยังคงมีหน้าที่ยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมนำส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่มี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติที่กระทำกิจการในประเทศไทย ลงวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/28442

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020