เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/10967
วันที่: 27 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีผู้ซื้อออกแทน
ข้อกฎหมาย: มาตรา91/5(6)
ข้อหารือ: ธนาคารฯ ได้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลให้กับนาง ก เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 ราคา 670,000 บาท โดยผู้ซื้อได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) แทนธนาคารฯ จำนวนเงิน 22,110 บาท ซึ่งที่ถูกแล้วธนาคารฯ (ผู้ขาย)
ต้องเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ธนาคารฯ จึงขอให้ถือว่า การชำระภาษีธุรกิจเฉพาะของผู้ซื้อดังกล่าว เป็น
การที่ธนาคารฯ ได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว
แนววินิจฉัย: กรณีที่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแทนธนาคารฯ
(ผู้ขาย) ถือว่าการกระทำดังกล่าว เข้าลักษณะตัวแทนได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแทน ในฐานะตัวการที่ไม่
เปิดเผยชื่อ ถือว่าธนาคารฯ ได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ผู้ซื้อออกแทนแก่ผู้ขายดังกล่าว ถือเป็นรายรับจากการ
ประกอบกิจการตามมาตรา 91/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ จะต้องนำมาเป็นฐานใน
การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยหากธนาคารฯ มิได้นำเงินภาษีที่ผู้ซื้อออกให้ดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อ
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ถือเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ชำระภาษีเพิ่มเติม พร้อมทั้งชำระเบี้ยปรับ ตามมาตรา 91/21(6) และมาตรา 89(3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/28444

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020