เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11002
วันที่: 27 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา63
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 เพื่อขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2538 ถึง 31 มีนาคม 2539 กรณีถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม
มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรไว้เกินกว่าที่ควรต้องเสีย ต่อมาสรรพากรพื้นที่ แจ้งให้ทราบ
ว่าการขอคืนภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิได้รับคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้
เฉพาะเดือนมกราคม - มีนาคม 2539 ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือนเมษายน 2538 - 31 ธันวาคม
2538 ไม่มีสิทธิขอคืนเนื่องจากเกินกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไปจึงหมด
อายุความขอคืนตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทฯ ขอหารือว่า การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายในรอบระยะเวลาบัญชี คำว่าวันสุดท้ายแห่งปีจึงควรเป็นวันสุดท้ายแห่งรอบระยะเวลาบัญชี ถูกต้อง
หรือไม่ และการขอคืนภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังถือว่าอยู่ในอายุความ
ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย: เมื่อบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และ
นำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2538 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2539 แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่ง
รอบระยะเวลาบัญชี คือภายในวันที่ 1 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2542 ตามมาตรา 63 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 62/28445

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020