เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/10975
วันที่: 27 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
ข้อกฎหมาย: มาตรา65
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายสินค้า เมล็ดพันธุ์พืช เคมีเกษตร และปุ๋ย ซึ่งใน
การจำหน่ายสินค้า ปุ๋ย นั้น บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้ (มีเงื่อนไขในการชำระเงินภายใน 30 วัน) ให้
แก่ลูกค้าพร้อมตั๋วปุ๋ย (ซึ่งตั๋วปุ๋ยเป็นเอกสารที่ลูกค้าผู้ซื้อปุ๋ยใช้เป็นหลักฐานในการขอรับปุ๋ยจากบริษัทฯ โดย
มีระยะเวลาในการขอรับปุ๋ย 3 เดือน)
ในการบันทึกรับรู้รายได้ในทางบัญชี เนื่องจากขณะที่บริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
บริษัทฯ ยังมิได้มีการสงมอบปุ๋ยให้กับลูกค้า บริษัทฯ จะต้องดูแลและรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับปุ๋ยนั้น จนกว่าจะได้มีการส่งมอบปุ๋ยให้กับลูกค้า ดังนั้น ในการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ บริษัทฯ จะ
บันทึกรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าได้นำตั๋วปุ๋ยมาขอรับปุ๋ย และบริษัทฯ ได้ส่งมอบปุ๋ยให้แก่ลูกค้าแล้ว พร้อมกันนั้น
บริษัทฯ ก็จะบันทึกตัดสต๊อคสินค้าปุ๋ยที่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรื่อง การรับรู้รายได้
ในการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกับการบันทึก
บัญชี โดยจะรับรู้รายได้เมื่อลูกค้านำตั๋วปุ๋ยมาขอรับปุ๋ย และบริษัทฯ ได้ส่งมอบปุ๋ยให้แก่ลูกค้าแล้ว พร้อมกับ
ตัดสต๊อคสินค้าปุ๋ยที่ได้จำหน่าย
บริษัทฯ จึงหารือว่า การปฏิบัติในการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และการตัด
สต๊อคสินค้าปุ๋ยที่จำหน่ายของบริษัทฯ ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และ
รายจ่าย โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้จะยังไม่ได้รับชำระใน
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายที่เกี่ยวกับ
รายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะต้องดูแลรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับปุ๋ยที่
บริษัทฯ ขายจนกว่าจะได้มีการส่งมอบปุ๋ยให้ลูกค้า ดังนั้น วันรับรู้รายได้สำหรับการขายปุ๋ยของบริษัทฯ จึง
เกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้านั้นให้แก่
ผู้ซื้อคือได้ส่งมอบปุ๋ยแล้วตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้
เลขตู้: 62/28455

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020