เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/10976
วันที่: 27 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา41
ข้อหารือ: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ. 2540 - 2544) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24
กันยายน 2539 เห็นชอบและอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคาร พ เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่ง
การกู้เงินดังกล่าวธนาคาร พ ได้ระบุเงื่อนไขให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
สำหรับโครงการดังกล่าวด้วย และในสัญญาจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศนั้น กรมฯ ได้ทำสัญญาผูกพันว่า
รัฐบาลไทยจะให้การยกเว้นภาษีอากร ที่จัดเก็บตามกฎหมายไทยให้แก่ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ กรมฯ
จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีให้แก่ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เงินได้ของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศถือเป็นเงินได้ที่
เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายกำหนดยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าว และไม่มีอำนาจตามกฎหมายใดให้อำนาจกรมสรรพากร
พิจารณายกเว้นภาษีให้เป็นการเฉพาะราย
เลขตู้: 62/28456

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020