เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11005
วันที่: 27 ตุลาคม 2542
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภาษีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา85/6, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้หารือว่า กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อในการ
จัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการฯ จะต้องเริ่ม
จัดทำใบกำกับภาษีตามชื่อที่เปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่เมื่อใด และหากผู้ประกอบการฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
มีการจัดทำรายการชื่อผู้ประกอบการฯ ในใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องจะมีผลอย่างใด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีผู้ประกอบการฯ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการฯ โดยได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ
ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายและหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/6 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว ผู้ประกอบการฯ จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่วันที่
มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อต่อหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 11 วรรคแรก ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2542
2. กรณีผู้ประกอบการฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ได้จัดทำใบกำกับภาษีโดยระบุรายการชื่อ
ผู้ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ผู้ประกอบการฯ จะต้องระวางโทษตามมาตรา 90 (12) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ตามข้อ 7 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.
2542
เลขตู้: 62/28458

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020