เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/12497
วันที่: 13 ธันวาคม 2542
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา52, ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลา ลงวันที่ 21 มกราคม 2535
ข้อหารือ: สรรพากรภาค แจ้งว่า บริษัท ก จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยบริษัทฯ ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.3 เมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2541 ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 จึงขออนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดแล้ว
สรรพากรภาคเห็นว่า บริษัทฯ เพียงแต่ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เป็น
ไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด แต่มิได้ทำให้จำนวนเงินภาษีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เห็นควรอนุโลมให้ถือว่า
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องแล้ว
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร และนำเงินภาษีส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
จ่ายเงินตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 การที่บริษัทฯ ยื่น
แบบแสดงรายการนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 จึงเป็นการยื่น
แบบแสดงรายการไม่เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และเกินกำหนดเวลาด้วย บริษัทฯ จึงต้องรับผิดเสีย
เงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง ตามมาตรา 27
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากบริษัทฯ ได้ชำระเงินเพิ่มถูกต้องแล้ว ก็อนุโลมให้ถือว่าบริษัทฯ
ได้ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
เลขตู้: 62/28675

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020