เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/12842
วันที่: 21 ธันวาคม 2542
เรื่อง: การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
ข้อกฎหมาย: มาตรา5, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 325) พ.ศ. 2541
ข้อหารือ: บริษัท ก ได้กู้เงินกับธนาคารโดยมีนาย ข ที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็น
ผู้ค้ำประกัน ต่อมานาย ข ตาย หลังจากนั้นธนาคารได้ทวงถามให้บริษัท ก ชำระหนี้ ต่อมาธนาคารและ
บริษัท ก ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมีข้อกำหนดให้
ผู้จัดการมรดกของผู้ค้ำประกันโอนทรัพย์สินให้แก่ธนาคารเจ้าหนี้ จึงหารือว่า กรณีดังกล่าวจะได้รับสิทธิใน
การยกเว้นภาษีจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีดังกล่าวเนื่องจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ระบุให้สัญญา
ค้ำประกันสิ้นสุดลงด้วยความตายของผู้ค้ำประกัน ดังนั้น สัญญาค้ำประกันจึงมีผลผูกพันอยู่ เมื่อ
ผู้จัดการมรดกของผู้ค้ำประกันโอนทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันให้ธนาคาร เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ระหว่างธนาคารกับบริษัทก หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด กรณีย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 325) พ.ศ.
2541
เลขตู้: 62/28729

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020