เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3494
วันที่: 2 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษาและแนะนำไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70, มาตรา 83/6(2)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยรับ
บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบโรงงาน เครื่องจักรในการผลิต ด้านวิศวกรรม
ด้านเครื่องจักรกลสำหรับโรงงานในและต่างประเทศ รับตรวจสอบมาตรฐานและคัดเลือกเครื่องจักรจาก
ผู้ผลิตก่อนนำส่งให้ลูกค้าภายในประเทศ ต่อมาบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท A ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ทำหน้าที่ให้บริการด้านให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทฯ
เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเบื้องต้นในการติดตั้ง ตรวจสอบและประกอบเครื่องจักรสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่
บริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องกลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทรับจ้างจากบุคคลที่สาม ตลอดจนถึงการกระทำดังนี้
(1) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ ใน
ต่างประเทศ
(2) ทำการเจรจาในกิจการทางการค้าในนามบริษัทฯ กับบริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ
(3) ให้การช่วยเหลือและคำแนะนำด้านการค้า เทคโนโลยี วิธีการระบบการจัดเก็บ
เอกสารตลอดจนระบบต่าง ๆ ภายในของบริษัทฯ
(4) ให้การช่วยเหลือแนะนำคัดเลือก ตลาดหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในต่างประเทศเกี่ยวกับ
โครงการต่าง ๆ
(5) จัดหาและช่วยเหลือในการประเมินลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ
2. ในการให้บริการบริษัท A จะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโดยการส่งโทรศัพท์ โทรสารและ
ทางจดหมายเป็นหลัก และมิได้ส่งพนักงานหรือตัวแทนเข้ามาในประเทศไทยจึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ
จ่ายเงินค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวให้กับบริษัท A บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย
และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ และการ
เป็นตัวแทนตามสัญญา ฯลฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ เมื่อบริษัท A
ที่ปรึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย การให้บริการ
ดังกล่าวจะกระทำโดยส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโดยการส่งโทรศัพท์ โทรสาร และทางจดหมาย กรณียังถือ
ไม่ได้ว่าบริษัท A ที่ปรึกษาในต่างประเทศมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อบริษัท A
มิได้เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และมิได้ประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย
บริษัท A จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจากค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามข้อ 7
วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
18) พ.ศ. 2505 และเมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการดังกล่าวออกไปให้กับบริษัท A บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนื่องจากบริษัท A ที่ปรึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ให้บริการด้านให้
คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทยเมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการ
ดังกล่าวให้กับบริษัท A บริษัทฯ มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท A มีหน้าที่ต้องเสีย ตามมาตรา
83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29243

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020