เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3518
วันที่: 3 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9
ข้อหารือ: บริษัทฯ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนให้แก่ ผู้ว่าจ้าง สาระสำคัญของสัญญากำหนดการ
เรียกเก็บเงินค่าบริการ โดยให้บริษัทฯ ออกใบเรียกเก็บเงิน (อินวอยซ์) แก่ผู้ว่าจ้างเป็นสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ แต่ผู้ว่าจ้างจะจ่ายชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินบาทในจำนวนเทียบเท่ากับเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่าง (ก) อัตราขายถัวเฉลี่ยทางโทรเลข
และ (ข) อัตราซื้อถัวเฉลี่ยทางโทรเลข ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามวันที่ระบุไว้ใน
ใบเรียกเก็บเงิน เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเป็นเงินบาทจากผู้ว่าจ้าง บริษัทฯจะออกใบกำกับภาษีให้แก่
ผู้ว่าจ้าง ขณะเดียวกันผู้ว่าจ้างจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5 ตามนัยข้อ 12 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เข้าใจว่าบทบัญญัติ
มาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการคำนวณมูลค่าฐานภาษีเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยและคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตรา
ไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร การออกใบกำกับภาษีและการลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2541 ไม่สามารถนำมาใช้บังคับกับบริษัทฯ และผู้ว่าจ้างได้ เนื่องจากตามข้อสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่าย
ค่าจ้างเป็นเงินบาท มิได้จ่ายค่าจ้างเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงหารือว่าความเข้าใจของบริษัทฯ
ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค 0811/ว.09705 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 ฯ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2542
เลขตู้: 63/29244

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020