เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3523
วันที่: 3 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินมรดก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), มาตรา 3(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2540 ผู้จัดการมรดก ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 01
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จากชื่อนาง ส. ภรรยาผู้ถึงแก่กรรม มาเป็นชื่อของผู้จัดการมรดก
พร้อมทั้งได้จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองจากธนาคาร และได้ขายที่ดินดังกล่าวไปในวันเดียวกัน ให้แก่ นาย
พ. จึงหารือว่า การขายที่ดินดังกล่าวต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงผู้จัดการมรดกและนาง ส. ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 3 กันยายน
2533 ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม 2533 ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวในนามของนาง ส. โดยมีธนาคารฯ เป็น
ผู้รับจำนอง และในปี 2537 นาง ส. ได้เสียชีวิต ที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรส ตามมาตรา 1474 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขายที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการขายที่ดินมรดกครึ่งหนึ่ง และเป็น
การขายส่วนแบ่งของสินสมรสในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการมรดกอีกครึ่งหนึ่ง การขายที่ดินส่วนที่เป็น
มรดกนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 3(6)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
244) พ.ศ.2534 สำหรับการขายที่ดินส่วนที่เป็นส่วนแบ่งของสินสมรสอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการมรดก
นั้น ผู้จัดการมรดกได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวเกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มา จึงไม่เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
244) พ.ศ. 2534 ดังนั้น การขายที่ดินของผู้จัดการมรดกในฐานะผู้จัดการมรดก จึงไม่อยู่ในบังคับต้อง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29249

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020