เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3526
วันที่: 3 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50(5)(ข), มาตรา 49 ทวิ
ข้อหารือ: นาง น. ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 01 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามคำพิพากษาตามยอมของศาลแพ่ง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 โดยอ้างว่า เป็น
การแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสและเป็นการจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งกรมที่ดินพิจารณาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 ปรากฏว่า นาง น. โจทก์ นาย ก.
จำเลยที่ 1 นาง ข. จำเลยที่ 2 นาย ค.จำเลยที่ 3 นาย ง. จำเลยที่ 4 ได้ตกลงประนีประนอม
ยอมความกัน โดยจำเลยทั้งสี่ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ รวม 26 รายการ ซึ่ง
ทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างให้ถือสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นการแบ่งสินสมรสระหว่างกัน
เรียบร้อยแล้ว และศาลได้มีคำพิพากษาตามยอม ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 แต่เนื่องจากโฉนดที่ดิน
เลขที่ 01 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีชื่อ นาง ข. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้มาโดยการซื้อจาก
นาย จ. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2531 และศาลยังไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรสของ
นาง น. โจทก์ และนาย ก.จำเลยที่ 1 จึงหารือว่า การที่นาง น. ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจะ
ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: ที่ดินโฉนดเลขที่ 01 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีชื่อนาง ข. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ได้มาโดยการซื้อเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2531 และศาลยังไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรส
ของนาง น. และนาย ก.ดังนั้นหากนาง ข. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่นาง น. ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลได้พิพากษาตามยอมแล้วตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นการ
ขาย” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ให้คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(5)(ข)
แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แล้วคำนวณ
ภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษี
ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ให้กำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน
นั้นตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29252

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020