เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3528
วันที่: 3 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/3
ข้อหารือ: ธนาคารออมสินถูกแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง เวนคืนที่ดินตาม
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. 2540 เพื่อขยายทางหลวงหมายเลข 11
สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่ โฉนดที่ดินเลขที่ 100 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งธนาคารออมสินภาค 5 บริเวณด้านหน้า เป็นจำนวนเนื้อที่ 19 ตารางวา
กรมทางหลวงได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นเงินจำนวน 836,000 บาท โดยวางเงินฝากไว้ที่
ธนาคารออมสินสาขาทิพย์เนตร จังหวัดเชียงใหม่ในนามกรมทางหลวง และขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นไปตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารฯ ส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
โดยเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3 % ธนาคารฯ หารือว่า ธนาคารฯ ต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3 %เนื่องจากการเวนคืนที่ดินดังกล่าวหรือไม่
แนววินิจฉัย: ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ธนาคารฯ ถูก
เวนคืนที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินภาค 5 บริเวณด้านหน้า 19 ตารางวา ที่ดินดังกล่าวจึงถือเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารฯ มีไว้ในการประกอบกิจการ ซึ่งกิจการของธนาคารออมสินได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจาก
การถูกเวนคืนที่ดินดังกล่าวแต่ประการใด
เลขตู้: 63/29254

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020