เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3530
วันที่: 3 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณรายจ่ายของสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: บริษัทฯ แจ้งว่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะ
ยาว ได้จัดประเภทของสัญญาเช่าเป็น 2 ประเภท คือ สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่ง
สัญญาเช่าการเงินนั้น ผู้เช่าจะเป็นผู้บันทึกทรัพย์สิน โดยตัดค่าเสื่อมราคาและบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็น
รายจ่ายในแต่ละงวดในขณะที่สัญญาเช่าดำเนินงาน ผู้เช่าจะบันทึกค่าเช่าเป็นรายจ่ายในแต่ละงวดบริษัทฯ
จึงหารือว่า ในการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้เช่าจะต้องคำนวณรายจ่ายสำหรับสัญญาเช่าทั้ง 2
ประเภทดังกล่าวอย่างไร
แนววินิจฉัย: บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็น
การเช่าในลักษณะสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน รายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าวสามารถ
นำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29256

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020