เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.4349
วันที่: 30 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นการเสียภาษีของกลุ่มเกษตรกร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 82/3
ข้อหารือ: สรรพากรจังหวัดฯ ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากกลุ่มเกษตรกรทำนาฯ กรณีกลุ่มเกษตรกร
ประกอบกิจการให้บริการแก่สมาชิกเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มีความเห็นว่ากลุ่มเกษตรกร
ส่วนมากเป็นกลุ่มขนาดเล็ก สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีขีดความสามารถใน
การหารายได้ค่อนข้างจำกัด มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริการสมาชิกไม่มาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรดังกล่าว จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของกลุ่มเกษตรกร กรณีมีรายได้
จากการให้บริการรับจ้างอบลดความชื้นข้าวเปลือก การให้บริการลานตากข้าวและเครื่องชั่งน้ำหนัก และ
การให้บริการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
แนววินิจฉัย: การให้บริการรับจ้างอบลดความชื้นข้าวเปลือก ให้บริการลานตากข้าวและเครื่องชั่งน้ำหนัก
และให้บริการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นการ “บริการ” ตามมาตรา 77/1(10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร กรณีกลุ่มเกษตรกรได้ประกอบกิจการให้บริการดังกล่าวแก่สมาชิก จึงเข้าลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(5) และมาตรา 77/2(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้
1. กรณีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี กลุ่มเกษตรกรได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2542
2. กรณีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1,200,000 บาทต่อปี กลุ่มเกษตรกรต้องจดทะเบียน
และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ทั้งนี้ ตามมาตรา 80
และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29378

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020