เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.3472
วันที่: 2 พฤษภาคม 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมจากผู้รับบริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/4
ข้อหารือ: จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ท. จำกัด ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
หนองบัวลำภูแห่งใหม่ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ 17 กันยายน 2539 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารตาม
สัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์ให้โรงพยาบาลหนองบัวลำภูชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพิ่มเติมเป็นเงิน 366,081.65 บาท ภายใน 120 วันโดยแจ้งเหตุผลว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อไป ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ.2540 และหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ว.08627 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2541 จึงขอหารือ
การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมของบริษัทฯ ว่า กรณีผู้ประกอบการมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการได้ในอัตราร้อยละ 10.0 คำว่า “ผู้รับบริการ” หมายถึง โรงพยาบาล
หนองบัวลำภู หรือจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะคู่สัญญา หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
ฐานะส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
แนววินิจฉัย: ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการได้ใน
อัตราร้อยละ 10.0 ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้รับบริการตามข้อเท็จจริง ได้แก่
จังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะคู่สัญญา ตามสัญญาจ้างลงวันที่ 17 กันยายน 2539
เลขตู้: 63/29230

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020