เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.4559
วันที่: 6 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8)(10), มาตรา 82/3
ข้อหารือ: บริษัท ซ. จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการให้บริการ
สนามกอล์ฟ ขณะหารืออยู่ระหว่างการสร้างสนามกอล์ฟและอาคารที่จะใช้ในกิจการ บริษัทฯ รับสมัคร
สมาชิกโดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกรายละ 2,000,000 บาท วงเงินดังกล่าวแบ่งได้เป็นสามส่วน คือ
(1) ซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 500 บาท (มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน
หุ้นละ 100 บาท)คิดเป็นมูลค่า 1,500,000 บาท
(2) ซื้อที่ดินบริเวณรอบสนามกอล์ฟ (ที่ดินเป็นของบริษัทในเครือเดียวกัน) เนื้อที่ประมาณ
1 ไร่ จำนวน 1 แปลง ในราคา 400,000 บาท
(3) ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตลอดชีพ เป็นเงิน 100,000 บาท
บริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกในวันทำสัญญารายละ 91,000 บาท ส่วนที่ค้างชำระ
จ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า จำนวน 23 งวด ๆ ละ 83,000 บาท
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ขายหุ้นเพิ่มทุนตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า
หรือการให้บริการตามคำนิยามในมาตรา 77/1(8) และ (10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. กรณีบริษัทฯ มีภาษีซื้อจากการก่อสร้างสนามกอล์ฟ และอาคารซึ่งเป็นกิจการประเภทที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการอื่นใดอีก บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวมาหัก
กับภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ต้องเฉลี่ย
ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 63/29401

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020