เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4654
วันที่: 8 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับจากเงินบริจาค
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (13)
ข้อหารือ: สมาคมฯ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตเป็น
สมาคมการค้าเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการค้าปลีก ให้ความรู้
ให้คำปรึกษา จัดสัมมนาทางธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการดำเนินธุรกิจและให้บริการข่าวสาร
ข้อมูลแก่สมาชิกในการประสานงานกับรัฐบาล กรณีที่รัฐบาลขอความร่วมมือต่อผู้ค้าปลีก ในการดำเนินการ
ดังกล่าว สมาคมฯ มีรายได้ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าของสมาชิก
2. ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก
4. เงินรับบริจาค
สำหรับเงินบริจาค สมาคมฯ ได้รับเงินบริจาคมีจำนวนไม่แน่นอนในแต่ละปี แต่ทั้งหมดเป็น
การให้เปล่าสมาคมฯ ไม่มีข้อผูกพันต้องทำหรือได้ทำกิจการใดให้กับผู้บริจาค สมาคมฯ จึงหารือว่า
รายรับจากเงินบริจาคต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: รายรับจากเงินบริจาค หากสมาคมฯ มิได้กระทำกิจการสิ่งใดให้กับผู้บริจาค เงินดังกล่าว
ไม่ได้เป็นค่าตอบแทนอันเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 63/29411

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020