เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.4655
วันที่: 8 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายกิจการองค์การแก้ว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3, มาตรา 85/15
ข้อหารือ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 อนุมัติให้แปรรูปองค์การแก้วให้กับ
บริษัท ก.จำกัดเป็นเงิน 175 ล้านบาท และกระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำระบัญชี
องค์การแก้วขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกองค์การแก้ว พ.ศ. 2543 และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2543 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายกิจการองค์การแก้วให้กับบริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยได้รับชำระเงินจำนวน 175 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว จึงหารือว่า การจำหน่ายกิจการ
องค์การแก้วจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และหากต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการฯ ขอให้
กรมสรรพากรพิจารณางดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้ด้วย
แนววินิจฉัย: องค์การแก้ว ได้โอนกิจการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดให้กับ บริษัท ก.
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยเมื่อโอนกิจการไปแล้ว องค์การแก้วจะยุบเลิกไปตามพระราชกฤษฎีกายุบเลิก
องค์การแก้ว พ.ศ. 2543 ดังนั้น การโอนกิจการดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นการโอนกิจการทั้งหมดให้
กับบริษัทฯ ผู้รับโอน ซึ่งไม่ถือเป็นการ “ขาย” ตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
องค์การแก้วจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนกิจการดังกล่าวแต่อย่างใด อนึ่ง เมื่อ
องค์การแก้วได้โอนกิจการทั้งหมด และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีแล้ว องค์การแก้วมีหน้าที่ต้องแจ้งเลิก
ประกอบกิจการพร้อมทั้งคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ตาม
มาตรา 85/15 แห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับการจำหน่ายกิจการองค์การแก้วในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การแก้ว ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ ตาม
มาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 องค์การแก้วจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจาก
การโอนขายทรัพย์สินดังกล่าว ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา
91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.82/2542 เรื่อง การเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
เลขตู้: 63/29412

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020