เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4656
วันที่: 8 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีการค้า กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่น
ข้อกฎหมาย: พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล, พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล
ข้อหารือ: ตามที่สำนักงานสรรพากรภาค แจ้งว่า สำนักงานสรรพากรจังหวัด ได้หารือแนวทางปฏิบัติ
กรณีการหักค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีการค้าให้แก่ส่วนท้องถิ่นว่าควรจะหักในอัตราใด โดยสำนักงาน
สรรพากรภาคพิจารณาเห็นว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 การจัดเก็บภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร
ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 และให้จัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแทน แต่การจัดเก็บภาษีการค้าที่ค้างอยู่หรือที่ถึงกำหนดชำระก่อนหรือ
ในวันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดก็ยังคงให้ใช้บังคับอยู่ต่อไป ซึ่งการจัดเก็บ
ภาษีการค้ากรมสรรพากรจะต้องจัดเก็บภาษีเพื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาล สุขาภิบาล ตาม
ข้อบัญญัติที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละสิบของภาษีการค้า โดยกรมสรรพากรจะหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บในอัตราร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ต่อมาได้มีการแก้ไขโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 กำหนดให้หักค่าใช้จ่าย
ได้ในอัตราร้อยละสี่ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ และเมื่อพ้นหนึ่งปี ให้หักค่าใช้จ่าย
ไว้ในอัตราร้อยละสาม จึงหารือว่าปัจจุบันนี้การหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องหักในอัตราร้อยละห้าหรือ
ร้อยละสาม
แนววินิจฉัย: เมื่อได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายที่กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล
พ.ศ. 2497 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 กำหนด
ให้หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละสี่ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ และเมื่อพ้นหนึ่งปีให้
หักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราร้อยละสาม แม้ว่าจะเป็นการแก้ไขในช่วงระยะเวลาที่ใช้บังคับกับการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะก็ตาม การหักค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บภาษีการค้าที่ยังคงมีผลบังคับ
ใช้อยู่ ก็ให้หักค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน โดยอนุโลมใช้ตามที่แก้ไขโดยกฎกระทรวงดังกล่าว
เลขตู้: 63/29413

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020