เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.04)/906
วันที่: 1 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40
ข้อหารือ: ห้างฯ ตกลงลงทุนก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน วงเงินค่าก่อสร้าง 3,622,500 บาท
(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมอบหมายให้ บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งดูแลกำกับให้การก่อสร้าง
และการจัดหาอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จได้มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยห้างฯ ต้องชำระค่างานใน
ลักษณะเหมาจ่ายตามวงเงินข้างต้นรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จังหวัดฯ จึงหารือว่า การที่ห้างฯ
จ่ายเงินชดเชยเงินลงทุนให้แก่บริษัทฯ ห้างฯ ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และจัดหาวัสดุ
ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันให้แก่ห้างฯ เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อห้างฯ จ่ายเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมันให้แก่บริษัท
ฯ ห้างฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่าย (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2528 (แก้ไขโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2530)
เลขตู้: 63/29421

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020