เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4697
วันที่: 9 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเป็นผู้จัดความช่วยเหลือด้านการตลาดในการจัดหาผู้เอาประกันภัยตรง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2, มาตรา 79, มาตรา 80
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการบริหารและให้คำปรึกษาในการให้บริการกับบริษัทประกันภัย
และคู่สัญญาอื่น ๆ โดยไม่ได้รับเสี่ยงภัย ให้คำปรึกษาและบริการอื่นใดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเรียกร้องสิทธิและการวิเคราะห์ทางสถิติ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้เริ่มมีการให้บริการด้าน Marketing Assistance โดยบริษัทฯ และ European
Specialty Reinsurance (Ireland) Limited ได้ตกลงทำข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทาง
ด้านการตลาด (Marketing Assistance Agreement) ซึ่งมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. European Specialty Reinsurance (Ireland) Limited เป็นบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ ได้แต่งตั้งบริษัทฯให้เป็นผู้จัด
ความช่วยเหลือทางด้านการตลาดในการจัดหาผู้เอาประกันภัยตรงให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อดังกล่าวจะพิจารณาว่าจะตกลงรับประกันภัยต่อหรือไม่ และอาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติใน
ธุรกรรมใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการจัดหาผู้เอาประกันภัยตรงก็ได้
2. ในการจัดหาผู้เอาประกันภัยตรง บริษัทฯ จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปก่อน และ
เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ โดยภายใน 30 วันทำการหลังจากสิ้นสุด
ไตรมาส บริษัทฯ จะแสดงงบรายละเอียดสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจ่ายไปในการจัดหา
ความช่วยเหลือด้านการตลาดแจ้งไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และภายใน 30 วันทำการของการรับงบ
รายละเอียดดังกล่าว บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายเงินคืนให้แก่บริษัทฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าอาหาร สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯจะได้รับค่าตอบแทนจากการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง
บริษัทฯหารือว่า
1. กรณีบริษัทฯ จัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตาม
จำนวนที่บริษัทฯจ่ายไปจริง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
2. กรณีบริษัทฯเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในอัตราร้อยละ 10
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 หรืออัตราร้อยละ 0
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ดำเนินการเป็นผู้จัดความช่วยเหลือทางด้านการตลาดในการจัดหา
ผู้เอาประกันภัยตรงให้แก่ European Specialty Reinsurance (Ireland) Limited ซึ่งเป็น
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 หรือร้อยละ 10.0 แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 80 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 353) พ.ศ.2542
2. บริษัทฯ ต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษีจากมูลค่าทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับจากการ
ให้บริการ ได้แก่ เงินค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง
เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวเป็นต้นทุนทางตรงในการให้บริการของบริษัทฯ และเงินค่าตอบแทนที่บริษัทฯ
เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29426

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020