เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4698
วันที่: 9 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6)
ข้อหารือ: สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ได้ให้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ไปพบเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2538 ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2532 ได้บัญญัติให้ ส.ป.ก. ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและ
การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินโดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐ
จัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินมาจัดให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินของตนเองหรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอ
แก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกร ได้เช่า เช่าซื้อหรือเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก. จึงเห็นว่าตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำหนดให้ ส.ป.ก. นำที่ดินที่ได้มาจัดให้
เกษตรกรโดยการเช่าซื้อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อสนองแนวนโยบาย
แห่งรัฐ มิได้เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไรตามประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: การขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวในปี 2538 เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา
91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
เลขตู้: 63/29427

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020